TEN/104

"Boardingafvisning "

Bruxelles, den 17. juli 2002

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs

UDTALELSE

om

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser

KOM(2001) 784 endelig - 2001/0305 (COD)

 

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 30. januar 2002 under henvisning til EF-traktatens artikel 80, at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser

KOM(2001) 784 endelig - 2001/0305 (COD).

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som udpegede Bo Green til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 19. juni 2002.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 392. plenarforsamling af 17.-18. juli 2002, mødet den 17. juli 2002, følgende udtalelse med 121 stemmer for, 2 imod og 1 hverken for eller imod:

*

*          *

1. Baggrund

1.1  I erkendelse af behovet for fælles bestemmelser om kompensation og bistand til passagerer, der afvises, vedtog Fællesskabet i 1991 forordning (EØF) nr. 295/911.

1.2  Kommissionen konkluderede i 1998, at det var nødvendigt at foretage en udvidelse og tydeliggørelse af bestemmelserne ved forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 295/91, KOM(1998) 41 endelig udg. - 98/0022(SYN)2.

1.3  Forslaget, der blev ændret ved Parlamentets udtalelse3, ville have udvidet forordningens anvendelsesområde betydeligt. Bl.a. ville charterfly, flyvninger fra ikke-EF-lande til EF-lufthavne, aflysning af anden grund end sikkerhedsgrunde, papirløse billetformer og bedre oplysning til passagererne om deres rettigheder blive omfattet.

1.4  I sin udtalelse om forslaget konkluderede EØSU: “Med forbehold af resultaterne af en fuldstændig vurdering af de relevante omkostninger og fordele er EØSU helt enig i, at der fortsat er behov for en forordning om betaling af kompensation for afvisning på grund af overbookning. Den nuværende forordning har været effektiv, men skal revideres, så der kan tages højde for en række problemer, der er opstået siden vedtagelsen.”4

1.5  Forslaget blev imidlertid ikke vedtaget af Rådet på grund af uenighed vedrørende forordningens anvendelse på Gibraltar lufthavn.

1.6  Kommissionen erklærede i 2000 i sin meddelelse om beskyttelse af luftfartspassagerer i Den Europæiske Union5, at den havde til hensigt at trække sit forslag af 1998 tilbage og erstatte det med et stærkere forslag.

1.7  I maj 2001 fremlagde Sammenslutningen af Europæiske luftfartsselskaber6 m.fl. frivillige tilsagn vedrørende bedre servicekvalitet m.m. og henstillede, at deres medlemmer vedtog disse, hvilket størstedelen forventes at gøre. Det er et væsentligt skridt fremad, men omfatter ikke kompensation og bistand til passagerer, som nægtes boarding, eller hvis fly annulleres. Kommissionen mener derfor, at der er behov for lovgivning for at beskytte sådanne passagerer.

1.8  På den baggrund har Kommissionen nu fremsat det forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser, KOM(2001) 784 endelig - 2001/0305 (COD), som denne udtalelse behandler. Det fremgår af forslagets artikel 20, at den eksisterende forordning (EØF) nr. 295/91 ønskes ophævet.

2. Kommissionens forslag

2.1  Efter den eksisterende forordning (EØF) nr. 295/91 har passagererne ved boardingafvisning følgende tre rettigheder:

-      Økonomisk kompensation (mellem 75 og 300 Euro)

-      valg mellem alternativt fly og refusion af billet og

-      omsorg i ventetiden; forfriskninger, måltider, hotel.

2.2  Kommissionen foreslår nu, at en operatør i forbindelse med afvisning i modsætning til nu skal være forpligtet til at opfordre passagererne til frivilligt at afgive deres pladser mod en form for kompensation, som skal forhandles på stedet. Herved afspejler kompensationen den værdi, som den enkelte passager tillægger ulejligheden.

2.3  Kun, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal frivillige, skal det være tilladt at afvise passagerer. Afviste passagerer vil have de samme rettigheder som hidtil, idet den økonomiske kompensation dog hæves til mellem 375 og 1.500 Euro, gældende for afstande på henholdsvis over og under 3.500 km.

2.4  Ved afvisning af en passager får denne desuden valget mellem enten refusion af billettens pris samt evt. gratis hjemrejse eller omlægning af rejsen så hurtigt som muligt. Afviste passagerer skal desuden have bistand i form af måltider og evt. hotel.

2.5  Aflyses fly, hvor dette er operatørens ansvar, er der ingen dækning i den eksisterende forordning. I det nye forslag får operatøren pligt til at kontakte passagererne og opfordre disse til frivilligt at opgive deres reservationer med mindre operatøren kan bevise, at det udelukkende skyldes usædvanlige omstændigheder, der ligger udenfor operatørens ansvar.

2.6  En passager, der ikke frivilligt afgiver sin reservation har herefter de under pkt., 2.2, 2.3 og 2.4 nævnte rettigheder.

2.7  Heller ikke lange forsinkelser har i den hidtidige forordning været dækket ind. Det rådes der bod på med forslaget, hvor passageren får ret til at vælge mellem et alternativt fly og refusion af billetten. Desuden har passagerer med særlige behov og mennesker med nedsat mobilitet, ledsager til disse samt uledsagede børn ret til de i forslagets artikel 9 specificerede ydelser samt enhver anden bistand, som med rimelighed er påkrævet for at imødekomme sådanne passagerers særlige behov i ventetiden.

2.8  Ved lange ventetider forstås 2 timer for flyvninger under 3.500 km og 4 timer over 3.500 km.

2.9  Endelig foreslås ordningen udvidet til også at omfatte charterflyvning, hvor den eksisterende forordning kun omfatter ruteflyvning. Udvidelsen påvirker ikke passagerrettigheder i henhold til pakkerejsedirektivet.7

2.10  Forslaget skal gælde for betalende passagerer, herunder også med bonuspoint, ved afrejse fra en lufthavn, der er beliggende på territoriet i en medlemsstat, hvor traktaten gælder, og for passagerer, der har en kontrakt med et EU luftfartsselskab eller en rejsearrangør om pakkerejser, der er udbudt til salg på Fællesskabets territorium, og afrejser fra en lufthavn, der er beliggende i et 3. land til en lufthavn, der er beliggende på territoriet i en medlemsstat, for hvilken traktaten gælder, medmindre vedkommende nyder godt af tilsvarende kompensation og bistand i det pågældende 3. land.

 

3. Generelle bemærkninger

3.1  EØSU bifalder, at Kommissionen nu har taget initiativ til en helt ny revideret forordning, samt at Kommissionen har medtaget visse forbedringer, som EØSU foreslog i sin udtalelse om den oprindelige forordning. Også visse af de forbedringer, som EØSU foreslog i sin udtalelse om Kommissionens forslag til revision af den oprindelige forordning, er nu medtaget, selv om revisionsforslaget ikke i sin tid blev vedtaget.

3.2  EØSU beklager, at Kommissionen ikke har været i stand til at offentliggøre en detaljeret europæisk statistik for omfanget af bordingafvisninger. I USA opgør Department of Transport hver måned statistik for forsinkelser, bordingafvisninger m.v.8

3.3  EØSU håber, at boardingafvisning af kommercielle årsager på baggrund af kompensationernes størrelse vil blive begrænset i og med,  at operatører ikke kan tjene på en praksis med overbookning, hvor de regelmæssigt nægter boarding. EØSU ser endvidere frem til Kommissionens bebudede regelmæssige rapporter på området.

3.4  Det bør præciseres og af lovgrundlaget fremgå, at forslaget primært har baggrund i forbrugerbeskyttelse9.

4. Særlige bemærkninger

4.1 Artikel 7, stk. 1

4.1.1   Kommissionen foreslår, at kompensationen kobles til flybilletprisen og sættes til det dobbelte af den normale pris på business class. Men den nye forordning skal også finde anvendelse på mindre regionale fly (højest 60 sæder og uden business class) samt på pakkerejser, feriepakker og andre pakketure. Billetpriserne pr. flypassager på ikke-rutefly er væsentligt lavere end billetpriserne på business class på rutefly. Tilsvarende kan billetprisen være lavere på mindre regionale fly med højest 60 sæder og uden business class. Bliver kompensationen ved boardingafvisning den samme i alle tilfælde, bliver operatøren på regionale og ikke-rutefly, set i forhold til billetprisen, ”straffet” væsentligt højere end operatøren på liniefly. Det er ikke rimeligt.

 

4.1.2 Henstilling

Det bør overvejes, om størrelsen af den kompensation, der foreslås i artikel 7, stk. 1, er rimelig. Eventuelt kan kompensationen være af forskellig størrelse på henholdsvis rutefly, mindre regionale fly og ikke-rutefly.

4.2 Artikel 7, stk. 2

4.2.1  EØSU har i sin udtalelse TRA/357 af 1. juli 1998 om Kommissionens forslag til revision af den oprindelige forordning støttet, at kompensationsbeløbet kan nedsættes med 50%, når en passager, der afvises på grund af overbookning af det oprindeligt valgte flyvning, befordres til det endelige bestemmelsessted på en anden flyvning, hvis ankomsttidspunkt ligger højest to timer senere for flyvninger på op til 3.500 km og højest fire timer for flyvninger på over 3.500 km. EØSU fandt det imidlertid rimeligt, at de to timer blev reduceret til en og de fire timer til to timer.

4.2.2 Henstilling

Når et luftfartsselskab, der afviser en passager på den oprindelige flyvning, kan tilbyde befordring på en anden flyvning, hvis ankomsttidspunkt ligger højest en time senere for flyvninger på op til 3.500 km og højest to timer senere for længere flyvninger, bør kompensationsbeløbet nedsættes med 50%.

4.3 Artikel 19

4.3.1  Kommissionen aflægger senest den 1. januar 2008 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør imidlertid hvert 5. år udarbejde en rapport om forordningens gennemførelse, baseret dels på egne undersøgelser, dels på forespørgsler i medlemsstaterne.

4.3.2 Henstilling

Kommissionen bør hvert 5. år fremlægge en rapport om forordningens gennemførelse på grundlag af rapporter, der udarbejdes af medlemsstaterne.

4.4 Andre bemærkninger

4.4.1  EØSU så gerne, at forordningen og især kompensationsbeløbene blev taget op til revision regelmæssigt f.eks. i forbindelse med de i artikel 8 i forordning (EØF) 2409/9210 fastsatte årlige møder med repræsentanter for luftfartens brugerorganisationer. Revisionen skal tage højde for såvel omkostningerne for de parter, der skal gennemføre forordningen, som de fordele, forbrugerne opnår, og endvidere den generelle udvikling indenfor passagerflyvningen og udviklingen i boardingafvisninger.

4.4.2 Henstilling

Inden forordningen tages op til revision, bør Kommissionen i samråd med alle de berørte parter bl.a. repræsentanter for luftfartsselskabernes europæiske og regionale organisationer og luftfartens brugerorganisationer gennemføre en vurdering af de omkostninger og fordele, som forordningens bestemmelser medfører.

5. Konklusion

5.1  Med forbehold for indarbejdelse af ovennævnte henstillinger er EØSU enig i, at der fortsat er behov for en forordning om betaling af kompensation for afvisning på grund af overbookning. EØSU glæder sig over den foreslåede justering af beløbene samt den foreslåede udvidelse til også at omfatte aflysninger og lange forsinkelser for såvel rute- som charterflyvning.

RESUMÉ

RUTEFLYVNING

 

Eksisterende forordning

Forslag til forordning

Boarding- afvisning

Passageren har følgende tre rettigheder:

·      økonomisk kompensation (mellem 75 og 300)

·      valg mellem alternativt fly og refusion af billet

·      omsorg i ventetiden: forfriskninger, måltider, hoteller

1)      Luftfartsselskaberne forpligtes til at opfordre passagerer til frivilligt at afgive deres reservation mod aftalte fordele (og også at give valget mellem et alternativsfly og refusion af billetten).

2)      Hvis passageren stadig afvises har han/hun disse tre rettigheder:

·      Større økonomisk kompensation (mellem 375 og 1.500)

·      Valg mellem alternativt fly og refusion af billet

·      Omsorg i ventetiden: forfriskninger, måltider, hoteller

 

RUTEFLYVNING

 

Eksisterende forordning

Forslag til forordning

Aflysning

(hvis operatørens ansvar)

Dækkes ikke

1)      Operatørerne har pligt til at kontakte passagererne og opfordre disse til frivilligt at opgive deres reservationer.

2)      En passager, der ikke frivilligt afgiver sin reservation har følgende tre rettigheder:

·      Økonomisk kompensation som ved afvisning (mellem 375 og 1.500)

·      Valg mellem alternativt fly og refusion af billet

·      Omsorg i ventetiden: forfriskninger, måltider, hoteller

Lang forsinkelse

Dækkes ikke

2)      Passageren har ret til at vælge mellem et alternativt fly og refusion af billetten

3)      Passagerer med særlige behov og mennesker med nedsat mobilitet har ret til minimumsomsorg i ventetiden: forfriskninger, måltider, hoteller

CHARTERFLYVNING

 

Eksisterende forordning

Forslag til forordning

Boarding- afvisning

Dækkes ikke

Som ved rutefly

Aflysning

Dækkes ikke

Som ved rutefly

Lang forsinkelse

Dækkes ikke

Som ved rutefly

Bruxelles, den 17. juli 2002

Göke Frerichs

Formand for

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Patrick Venturini

Generalsekretær for

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

1 Rådets forordning (EØF) nr. 295/91 af 4.2.1991 om en ordning for kompensation til ruteflypassagerer, der afvises på grund af overbookning, EFT L 36 af 8.2.1991, s. 5.


2 Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EØF) nr. 295/91 om en ordning til kompensation til ruteflypassagerer, der afvises på grund af overbookning. KOM(1998) 41 endelig af 30.1.1998.


3 Ændret forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EØF) nr. 295/91 om en ordning til kompensation til ruteflypassagerer, der afvises på grund af overbookning. KOM(1998) 580 endelig 19.10.1998.


4 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse TRA/357 om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EØF) nr. 295/91 om en ordning for kompensation til ruteflypassagerer, der afvises på grund af overbookning (KOM1998) 41 endelig udg.).


5 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet. Beskyttelse af luftfartspassagerer i Den Europæiske Union. KOM(2000) 365 endelig udg., 21.6.2000.


6 AEA (Association of European Airlines), ERA (European Regions Airlines Association) og IACA (International Air Carriers Association).


7 Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure, EFT L 158 af 23. juni 1990, s. 59.


8  Hjemmesiden findes på adressen www.dot.gov/airconsumer.


9  Forslaget omfatter også pakkerejer, d.v.s. de tjenesteydelser, der defineres i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 90/314/EØF uden at forslaget påvirker passagerrettigheder i henhold til direktivet.


10  Rådets forordning (EØF) nr. 2409/92 af 23. juli  1992 om billetpriser og rater inden for luftfart , EFT L 240 af 24.08.1992 s. 15.


- -


- -


CES 840/2002 - 2001/0305 COD jr CES 840/2002 - 2001/0305 COD jr 


CES 840/2002 - 2001/0305 COD jr